The ICT company since 1988
KeeminK Design

L I C E N T I E O V E R E E N K O M S T

Dit document is een overeenkomst tussen U, de eindgebruiker en KeeminK Design b.v.. KeeminK Design b.v. draagt aan U geen rechten over. Integendeel, door deze overeenkomst krijgt u slechts het recht KeeminK Design b.v. software te gebruiken. KeeminK Design b.v. blijft eigenaar van alle computer software.

KEEMINK DESIGN SOFTWARE LICENTIE

1. LICENTIEVERLENING. Tegen betaling van de licentievergoeding, die deel uitmaakt van de door U voor dit product betaalde prijs, en tegen uw verklaring aan de bepalingen van deze licentieovereenkomst, aan de aansprakelijkheidsbeperking, en aan de beperkte garantie gebonden te zijn, verleent KeeminK Design b.v. als licentiegever U, de licentienemer, het niet-exclusieve recht de KeeminK Design b.v. software programma(s)
 (hierna genoemd de SOFTWARE) op een computer (d.w.z. met een CVE) op een plaats te gebruiken; zulks indien en voorzover U zich aan de bepalingen voor deze overeenkomst houdt. Wanneer de computer waarop de SOFTWARE door meerdere personen kan worden gebruikt, geldt deze licentieovereenkomst voor alle gebruikers van die computer, zonder dat daarvoor een nadere licentievergoeding behoeft te worden betaald.

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE. U, de licentienemer, bent eigenaar van de drager waarop de SOFTWARE is vastgelegd. Daarentegen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de SOFTWARE zelf, vastgelegd op de oorspronkelijke diskette of kopieën daarvan, onverschillig de wijze van vastlegging, eigendom van KeeminK Design b.v. blijft. Deze licentie is geen verkoop van de SOFTWARE of een verveelvoudiging daarvan.

3. BEPERKINGEN T.A.V. DE VERVEELVOUDIGING. Deze SOFTWARE en het begeleidende documentatiemateriaal zijn beschermd door het auteursrecht. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van KeeminK Design b.v. (enig deel van) de SOFTWARE, of van de documentatie te verveelvoudigen. Indien U zich niet houdt aan deze overeenkomst wordt U onverminderd aansprakelijk gehouden voor elke auteursrechtinbreuk die hieruit voortvloeit. Onder inachtneming van het bovenstaande, en mits de SOFTWARE niet is beveiligd tegen kopiëren, is het U toegestaan een kopie van de SOFTWARE te maken en enkel alleen voor back-up doeleinden. U bent verplicht de copyright notice op de back-up kopie aan te brengen.

4. GEBRUIKSBEPERKINGEN. Het is U als licentienemer toegestaan de SOFTWARE van een computer naar een andere computer over te brengen, op voorwaarde dat de SOFTWARE slechts op een computer tegelijk wordt gebruikt. Het is niet toegestaan de SOFTWARE langs elektronische weg van de ene computer naar een andere computer over te brengen. Het is niet toegestaan kopieën van de SOFTWARE of het documentatiemateriaal aan anderen te distribueren. Het is niet toegestaan de SOFTWARE te wijzigen, aan te passen, te vertalen, na te maken, te ontleden, te demonteren, te disassembleren of werken te maken die op de SOFTWARE zijn gebaseerd. Het is verboden het documentatiemateriaal te wijzigen, aan te passen ,te vertalen, of werken te maken die daarvan zijn afgeleid, zonder de schriftelijke toestemming van KeeminK Design b.v..

5. OVERDRACHTSBEPERKINGEN. Deze SOFTWARE is alleen aan U als licentienemer in licentie gegeven. Het gebruiksrecht van de
SOFTWARE mag niet worden overgedragen aan een ander persoon zonder schriftelijke toestemming van KeeminK Design b.v.. Indien deze toestemming wordt verleend, is de verkrijger eveneens gebonden aan de bepalingen van de gebruikslicentie, de aansprakelijkheidsbeperking, en de beperkte garantie. Het is in geen geval toegestaan de SOFTWARE over te dragen, te verhuren, in huurkoop te geven, te verkopen of anderszins daarover tijdelijk of blijvend te beschikken tenzij deze overeenkomst hiertoe expliciet de mogelijkheid biedt.

6. BEËINDIGING. Deze licentieovereenkomst blijft van kracht totdat zij wordt beëindigd. De licentieovereenkomst eindigt automatisch zonder kennisgeving van KeeminK Design b.v. indien de licentienemer zich niet aan (enig deel van) deze overeenkomst houdt. Na beëindiging van deze overeenkomst, is de licentiehouder verplicht het documentatiemateriaal en alle kopieën van de SOFTWARE, inclusief eventuele gewijzigde kopie‰n, te vernietigen. In de regel zal KeeminK Design b.v. na de licentiebeëindiging juridische stappen ondernemen om schadeloosstelling op te eisen.

7. VERBETERINGEN. KeeminK Design b.v. kan van tijd tot tijd verbeterde versies ("updates") van de SOFTWARE maken. KeeminK
Design b.v. heeft de optie zulke updates aan haar licentienemers en rechtsopvolgers, die de update vergoeding hebben betaald ter beschikking te stellen. Op de verstrekking van zulke updates zijn de bepalingen van deze overeenkomst van toepassing. Waar in deze overeenkomst sprake is van de SOFTWARE omvat deze term tevens iedere verstrekte update.

8. GARANTIEBEPALINGEN. KeeminK Design b.v. geeft 90 dagen garantie op de informatiedrager(s) van de SOFTWARE. KeeminK Design b.v. garandeert niet de correcte werking van de SOFTWARE. Eventuele fouten, voorzover zij de werking van het computerprogramma onmogelijk maken, zullen, voor zover mogelijk, zulks ter beoordeling door KeeminK Design b.v., worden hersteld. KeeminK Design b.v. geeft geen garantie aangaande het gebruik of het resultaat van het gebruik van de SOFTWARE of de documentatie voor wat betreft de juistheid, accuraatheid, betrouwbaarheid, gangbaarheid e.d. Het gehele risico van de resultaten en toepassing van de SOFTWARE wordt door de licentienemer aanvaard. KeeminK Design b.v. verleent geen andere uitdrukkelijke of impliciete garantie, ook niet voor wat betreft geschiktheid voor een bepaalde toepassing, dan hierboven vermeld. Mondeling of schriftelijk gegeven informatie of advies, gegeven door KeeminK Design b.v. of haar dealers, kunnen niet als (extra) garantie worden geïnterpreteerd, en U kunt daarop niet afgaan. KeeminK Design b.v. of anderen, die betrokken zijn (geweest) in de ontwikkeling, productie of aflevering van dit product, zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte, incidentele of gevolgschade (w.o. schade bestaande uit winstderving, onderbreking, verlies van informatie e.d.) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid gebruik te maken van dit product, zelfs indien KeeminK Design b.v. met de mogelijkheid daarvan bekend was.

9. GEBRUIKSBEPALING ARTIKELGEGEVENS.  Alle artikelgegevens, waarmee inbegrepen alle foto's, illustraties, lijntekeningen en andere gedigitaliseerde informatie zijn auteursrechtelijk eigendom van de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan (kopieën van) deze gegevens aan anderen te distribueren. Het is niet toegestaan de artikelgegevens te wijzigen, aan te passen, te vertalen, na te maken, te ontleden, te demonteren, te disassembleren of werken te maken die op de artikelgegevens zijn gebaseerd. Het gebruik van de artikelgegevens beperkt zich enkel en alleen tot het raadplegen van de artikelgegevens volgens deze licentieovereenkomst. Verder gelden voor de artikelgegevens dezelfde beperkingen en garantiebepaling in deze licentieovereenkomst als voor de SOFTWARE.                      
                           
De licentienemer geeft door installatie van de software, kennis deze licentieovereenkomst, (w.o. aansprakelijkheidsbeperking en beperkte garantie) gelezen te hebben en begrepen te hebben en stemt ermee in gebonden te zijn aan de bepalingen daarvan. De licentienemer verklaart dat deze overeenkomst de complete overeenkomst tussen partijen is en dat zij alle andere afspraken tussen partijen met betrekking tot dit product of deze overeenkomst vervangt.

Klik hier om de licentieovereenkomst te downloaden
KeeminK Design B.V.
Frankweg 19
2153 PD  Nieuw-Vennep
Neem contact met ons op!
Telefoon: +31(0)252-620888
E-mail: info@keeminkdesign.nl
Support nodig?
+31(0)252-620888
support@keeminkdesign.nl