The ICT company since 1988
KeeminK Design

Gedeponeerde Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van KeeminK Design B.V.,gevestigd te Nieuw-Vennep, nader te noemen "KeeminK".


artikel 1  Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KeeminK, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk met KeeminK anders is overeengekomen. Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden worden door KeeminK niet aanvaard.

artikel 2  Offertes
A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn - tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen - geheel vrijblijvend.
B. Alle overeenkomsten, ook indien en voorzover zij door al dan niet in dienst van KeeminK zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, binden KeeminK eerst, nadat deze door KeeminK, dan wel door een door hem uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
C. De opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen acht dagen na de verzending door KeeminK schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
D. Indien opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft blijft uit, dan kunnen - voor zover gebruikelijk - de kosten die KeeminK heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.

artikel 3  Wijzigingen in de overeenkomst
 A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van KeeminK te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever.
B. KeeminK behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door KeeminK wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt KeeminK geen verantwoordelijkheid.

artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst
A. KeeminK bepaalt de wijze waarop volgens hem de opdracht dient te worden uitgevoerd. Hij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
B. KeeminK is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

artikel 5  Informatieplicht opdrachtgever
A. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens welke KeeminK redelijkerwijze nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm en in overeenstemming met de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties, in het bezit komen van KeeminK. Tevens zal opdrachtgever alle verdere noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht verschaffen.
B. KeeminK heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdracht gever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.

artikel 6  Vertrouwelijke informatie
A. Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen t.a.v. de informatie over elkaars organisatie en de werking van programmatuur (waaronder tevens begrepen ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, analyses, rapporten en offertes e.d., alsmede voorbereidend materiaal daarvan). Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, zorgvuldig beheren, geheimhouden, niet aan derden ter beschikking stellen of in gebruik geven en deze aan zijn personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven, alsmede alle, redelijkerwijs te nemen, (voorzorgs)maatregelen te treffen teneinde deze bepalingen zo goed mogelijk na te komen.
B. Het is opdrachtgever gekend dat de hem geleverde c.q. ter beschikking gestelde goederen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van KeeminK of dienst licentiegever(s) bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze goederen zorgvuldig te beheren en geheim te houden en, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemmin van KeeminK, deze of de werking ervan, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem zijn geleverd c.q. ter beschikking zijn gesteld. De toestemming als hiervoor bedoeld kan KeeminK enkel verlenen voor zover dit in het belang van de organisatie van opdrachtgever is. Opdrachtgever zal aan derden als in dit lid bedoeld geheimhouding van de goederen benadrukken.

artikel 7  Meer- en minderwerk
A. Indien het uitvoeren van meerwerk naar mening van KeeminK noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht zal dit in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan opdrachtgever worden gemeld, doch in elk geval voorafgaand aan de uitvoering daarvan.
B. Indien opdrachtgever niet binnen vijf dagen na de onder A bedoelde kennisgeving hiertegen bezwaar maakt, zal KeeminK gerechtigd zijn het meerwerk uit te voeren en de daarvoor te maken kosten door te berekenen.

artikel 8  Prijzen
A. De prijzen van KeeminK zijn exclusief de wettelijke omzetbelasting en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen.
B. De prijzen van KeeminK zijn berekend voor levering aan bedrijf. Bij levering elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
C. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
D. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de goederen of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is KeeminK gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.
E. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal opdrachtgever zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan KeeminK meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.

artikel 9  Levering
A. Levertijden (en reparatieduur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt.
B. Vanaf het moment van afzending van de goederen vanuit het depot door KeeminK t.b.v. de opdrachtgever geschiedt zulks en zijn deze voor rekening en risico van de opdrachtgever.
C. Wanneer door KeeminK verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode heeft KeeminK het recht - ter keuze van KeeminK - hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van KeeminK op schadevergoeding jegens de koper of opdrachtgever.
D. Bij een reparatie vervangen materialen of goederen worden aan de opdrachtgever overgedragen, indien zulks bij het geven van de opdracht tot die reparatie uitdrukkelijk is verzocht. Voor het overige wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en goederen ten gunste van KeeminK zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien en in zoverre naar het oordeel van KeeminK noodzakelijk en/of wenselijk, is KeeminK gerechtigd de vervangen materialen of goederen te (doen) vernietigen.

artikel 10  Zekerheidstelling
A. KeeminK is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van KeeminK voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.
B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft KeeminK het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan KeeminK alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen  gemaakte kosten. De genoegzaamheid van de zekerheidstelling is ter beoordeling van KeeminK.

artikel 11  Betaling
A. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling hetzij contant aan KeeminK hetzij via overboeking op een door KeeminK aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de goederen of onmiddellijk na het verrichten van diensten. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan in sommige gevallen worden geëist.
B. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie, dient betaling door KeeminK te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum.

artikel 12  Wanprestatie van opdrachtgever
A. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan KeeminK verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling - ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling - terstond opeisbaar.
B. Het onder A bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
C. In de onder A bedoelde gevallen heeft KeeminK eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van KeeminK, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van KeeminK dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
D. Wanneer KeeminK genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is KeeminK gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door KeeminK gemaakte kosten - van tenminste 15% van de brutofactuurwaarde (met een minimum van 114 euro), zulks vermeerderd met 34 euro aan administratiekosten.

artikel 13  Recht van retentie
KeeminK is gerechtigd om goederen die KeeminK van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die KeeminK besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

artikel 14  Eigendomsvoorbehoud
A. Indien goederen zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur - ook indien deze verhoogd is met kosten en/of schaden - volledig is voldaan, blijven deze goederen eigendom van KeeminK tot het tijdstip van volledige betaling. Zolang de betaling van de goederen niet volledig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aard- en nagelvast te verbinden aan een niet aan KeeminK toebehorend onroerend goed.
B. Bij overtreding door opdrachtgever van voorgaand lid zal deze aan KeeminK een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 1(één) maal de nettofactuurwaarde onverminderd het recht van KeeminK op aanvullende schadevergoeding
C. Het risico van verlies of beschadiging van goederen gaat op opdrachtgever over op het moment van aflevering door of namens KeeminK van de goederen aan opdrachtgever of aan een derde, die deze namens opdrachtgever in ontvangst neemt.

artikel 15   Intellectuele en industriële eigendomsrechten
A. Alle rechten van intellectuele en industrieel eigendom, auteursrechten daaronder begrepen, op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur (waaronder tevens begrepen ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen,  tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties, analyses, rapporten en offertes e.d., alsmede voorbereidend materiaal daarvan), berusten uitsluitend bij KeeminK of diens licentiegever(s), behoudens indien en voor zover in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die hem bij overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Bij wijziging of verbetering van de goederen, komen de rechten van intellectuele  en industriële eigendom, met betrekking tot de gewijzigde of verbeterde goederen, toe aan KeeminK. Opdrachtgever verplicht zich de goederen in generlei vorm aan derden beschikbaar te stellen noch hierover aan derden enige inlichten(en) te verschaffen, tenzij KeeminK schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. KeeminK is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
B. KeeminK behoudt uitdrukkelijk het recht om de aan de ontwikkeling van de goederen ten grondslag liggende algemene beginselen vrijelijk toe te passen. Daarnaast behoudt KeeminK uitdrukkelijk het recht om ontwikkelingen soortgelijk aan de ontwikkeling van de goederen, voor derden te ondernemen, dezelfde of soortelijke goederen aan derden ter beschikking te stellen of anderszins over de goederen te beschikken.
C. Ingeval wordt vastgesteld dat door een toeleverancier van KeeminK geleverde en of ter beschikking gestelde goederen inbreuk maakt op enig intellectueel of industrieel (eigendoms)recht en opdrachtgever daardoor het recht tot gebruik wordt ontzegd, zal KeeminK voor haar rekening en te harer keuze hetzij:
1)zorgen dat opdrachtgever alsnog het recht verkrijgt het gebruik voort te zetten;
2)het inbreuk makende onderdeel vervangen door een ander onderdeel met gelijkwaardige gebruiksmogelijkheden, dat geen inbreuk maakt;
3)het inbreuk makende onderdeel zodanig wijzigen dat de inbreuk wordt opgeheven.
D. Indien geen van de in het voorafgaande lid genoemde maatregelen naar het oordeel van KeeminK redelijkerwijs uitvoerbaar zijn, heeft KeeminK het recht het gebruiksrecht hiervan terstond tussentijds te beëindigen. Voor de gevolgen van zodanige beëindiging is KeeminK niet verder aansprakelijk dan tot restitutie van de door opdrachtgever vooruitbetaalde vergoeding(en) over de na het tijdstip van beëindiging vallende periode.
E. KeeminK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beweerde inbreuken op intellectuele of industriële (eigendoms)rechten die veroorzaakt worden door het gebruik van door haar geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen:
1)  in een niet door KeeminK gemodificeerde vorm;
2)  in samenhang met niet door haar geleverde of ter beschikking gestelde goederen;
3) op een andere wijze dan waarvoor de goederen zijn ontwikkeld of bestemd.
F. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectueel of industrieel eigendom uit de goederen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter daarvan.
G. Het is KeeminK toegestaan technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de goederen. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze bescherming(en) te verwijderen.
H. Terzake van inbreuk op enig aan een derde toekomend intellectueel of industrieel eigendomsrecht, is KeeminK tot niets meer en niets anders gehouden dan tot het in dit artikel bepaalde.
I. Onder “intellectuele en/of industriële eigendomsrechten” zijn teven begrepen zodanige aanverwante rechten die aan een derde het recht geven het voortgezet gebruik van de goederen aan opdrachtgever te ontzeggen.
J. Alle met betrekking tot programma's, ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd

artikel 16  Overmacht
A. KeeminK is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan KeeminK verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlog - in en buiten Nederland -, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege.
B. In geval van een blijvende overmachtsituatie zal KeeminK daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Na ontvangst van deze mededeling zal de opdrachtgever gedurende 14 dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van KeeminK af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.
C. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft KeeminK het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.  Indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aard is doch naar verwachting langer zal duren dan 30 dagen, geldt het in lid B bepaalde.

artikel 17  Vrijwaringen
A. Partijen vrijwaren elkaar tegen aanspraken van derden op grond van eigendomsrecht, dan wel auteurs- of octrooirecht inzake de door partijen geleverde of verstrekte software, documentatie en/of ander materiaal, dat met toestemming en volgens instructies van een partij door de ander is gebruikt.
B. KeeminK verklaart dat voor alle door KeeminK ten behoeve van opdrachtgever ingeschakelde personen wordt voldaan aan de Nederlandse wettelijke verplichtingen ten aanzien van afdracht van sociale lasten en loonbelastingen en KeeminK vrijwaart opdrachtgever derhalve voor aanspraken door derden terzake.

artikel 18  Aansprakelijkheid
A. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is KeeminK niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, bij de opdrachtgever.
B. De aansprakelijkheid van KeeminK strekt in ieder geval niet verder dan tot het laagste van de volgende twee bedragen: 34000 euro of het bedrag dat gelijk is aan de totaal opgedragen werkzaamheden en leveringen, welke prijs bij duurovereenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs van de gedurende de periode van drie maanden voor de beëindiging opgedragen werkzaamheden. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door KeeminK gecrediteerde bedragen.
C. KeeminK heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

artikel 19  Klachten
A. Een opdrachtgever die niet tevreden is over de door KeeminK geleverde goederen of verrichte werkzaamheden waarvoor geen speciale garantie geldt kan gedurende acht dagen na ontvangst van die goederen dan wel voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, zulks ter beoordeling van KeeminK, zal KeeminK alsdan zorgdragen, te zijner keuze, voor vervanging of herstel van de goederen of verrichtte werkzaamheden dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.
B. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende acht dagen na dagtekening worden ingediend.
C. Het onder A bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

artikel 20  Bijzondere bepalingen met betrekking tot de door KeeminK geleverde programmatuur
A. Opdrachtgever kan een kopie maken van de programmatuur, doch uitsluitend voor back-up doeleinden en mits geen wijzigingen of weglatingen worden toegepast ten aanzien van merken, namen, nummers en andere herkenningstekens die bepalend zijn voor de herkomst van de programmatuur. Indien opdrachtgever kopieën heeft vervaardigd zal deze KeeminK hiervan op de hoogte stellen onder opgave van technische specificaties.
B. Opdrachtgever mag het vervaardigen van kopieën niet door derden laten uitvoeren.
C. Indien programmatuur, of delen daarvan, van KeeminK door toedoen of nalaten van opdrachtgever in het bezit is gekomen van derden, verkrijgt KeeminK het recht tot onmiddellijk opeisbare boete, welke gelijk is aan het contractbedrag dat voor het gebruiksrecht van alle geleverde programmatuur werd overeengekomen, onverminderd het recht van KeeminK  op volledige schadevergoeding.
D. KeeminK is bevoegd tot het nemen van programma technische voorzorgsmaatregelen, doch vrijwaart opdrachtgever daarmee niet van zijn aansprakelijkheden terzake.
E. Zolang opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan behoudt KeeminK zich het recht voor om de opgeleverde programmatuur te blokkeren, zodat deze niet kan worden gebruikt.
F. Een en ander geldt onverminderd indien door opdrachtgever of in diens opdracht wijzigingen in de programmatuur zijn aangebracht.
G. Na beëindiging van de overeengekomen gebruiksduur wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd tegen dezelfde voorwaarden en tegen de alsdan bij KeeminK geldende tarieven te zijn verlengd.

artikel 21  Detachering
A. Onder detachering wordt verstaan het ter beschikking stellen door KeeminK van gekwalificeerd automatiseringspersoneel aan opdrachtgever gedurende een bepaalde periode en tegen een overeengekomen tarief per uur op een door opdrachtgever bepaalde locatie.
B. KeeminK zal er zorg voor dragen dat het betreffende personeel gekwalificeerd is in overeenstemming met de soort en kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden.
C. KeeminK zal er zorg voor dragen dat het betreffende personeel beschikbaar is op de locatie en gedurende de tijd als is overeengekomen met opdrachtgever, behoudens incidentele afwezigheid wegens dringende redenen, zulks ter beoordeling van KeeminK.
D. Indien daartoe enige aanleiding bestaat, zulks ter gezamenlijke beoordeling van opdrachtgever en KeeminK, zal KeeminK een of meerdere leden van het ter beschikking gestelde personeel vervangen door (een) voor opdrachtgever aanvaardbare andere medewerker(s) van KeeminK.
E. Partijen zullen gedurende het project en tijdens een periode van zes maanden na voltooiing van het project over en weer niemand in enige hoedanigheid in dienst nemen of anderszins aantrekken, direct noch indirect, die gedurende genoemde periode in enige hoedanigheid bij de ander partij in dienst is en/of was, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

artikel 22  Installatie
A. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen zal KeeminK de apparatuur bedrijfsklaar installeren of laten installeren. In andere gevallen zal opdrachtgever zelf zorgdragen voor opstelling van de apparatuur.
B. Indien installatie van de apparatuur door KeeminK is overeengekomen, zal opdrachtgever een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen. KeeminK kan hierbij professioneel advies verlenen.

artikel 23  Steunverlening
A. Opdrachtgever en KeeminK kunnen in een afzonderlijk contract overeenkomen dat laatstgenoemde aan opdrachtgever steun zal verlenen die redelijkerwijs noodzakelijk geacht kan worden om de operationele continuïteit van een project te waarborgen gedurende vijf achtereenvolgende jaren. Kwantiteit en kwaliteit van steunverlening zullen alsdan afzonderlijk omschreven en overeengekomen dienen te worden.
B. De onder A bedoelde overeenkomst dient te worden aangegaan voorafgaand aan de voltooiing van het project waarop de steunverlening betrekking heeft.
C. KeeminK garandeert alsdan dat hij gedurende een nader overeen te komen aantal uren telefonisch bereikbaar zal zijn en dat opdrachtgever te woord gestaan zal worden door een terzake deskundige.
D. Tevens wordt opdrachtgever gedurende de looptijd van de steunverleningovereenkomst regelmatig geïnformeerd over vernieuwingen en verbeteringen met betrekking tot programmatuur en apparatuur die relevant zijn voor opdrachtgever
E. Opdrachtgever is bevoegd om KeeminK van zijn steunverplichting te ontslaan tegen het einde van elk jaar, doch verspeelt daarmee het recht om KeeminK opnieuw tot steun met betrekking tot hetzelfde project te verplichten.

artikel 24  Garantie
A. Op de door KeeminK geleverde goederen wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan KeeminK is verleend en jegens KeeminK wordt nagekomen.
B. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor een zodanige garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijf- en rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantieaanspraak door de fabrikant c.q. leverancier tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan KeeminK wordt vergoed.

artikel 25  Opzegging
A. Alle andere overeenkomsten dan die aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
B. Opzegging van een overeenkomsten voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
C. Indien van één der partijen in redelijkheid niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst langer voortduurt, zonder dat de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven voor rekening en/of risico van die partij komen, kan opgezegd worden tegen een opzegtermijn korter dan drie maanden, dan wel zonder opzegtermijn.
D. De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtneming van de voorgeschreven of nader overeengekomen opzegtermijn is aansprakelijk voor de door de andere partij daardoor te lijden schade.

artikel 26  Verjaring
Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in art. 6:191 BW, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de goederen  werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

artikel 27  Geschillen
A. Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door KeeminK gesloten overeenkomsten, zal - behoudens ingeval de kantonrechter bevoegd is - uitsluitend bevoegd zijn de ter vestigingsplaats van KeeminK bevoegde rechter, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van de opdrachtgever
B. Nederlands recht is alleen en uitsluitend van toepassing, ook in geval van geschillen met in het buitenland woonachtige of gevestigde wederpartijen.

Klik hier om de voorwaarden te downloaden

KeeminK Design B.V.
Frankweg 19
2153 PD  Nieuw-Vennep
Neem contact met ons op!
Telefoon: +31(0)252-620888
E-mail: info@keeminkdesign.nl
Support nodig?
+31(0)252-620888
support@keeminkdesign.nl